Algemene Voorwaarden Stichting TantraWijzer

A. Begrippen

1. TantraWijzer: Stichting TantraWijzer, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 86364898.
2. Aanbieder/ Tantra professional: de vertegenwoordiger van een onderneming met tantrische activiteiten.
3. TantraCheck: een stellingentool op de website om de bezoeker te helpen in de oriƫntatie naar passend aanbod.
4. Pagina: informatie over het tantrische aanbod van de tantra professional, eventueel inclusief informatie in de tantracheck.
5. Bezoeker: eenieder die de website bezoekt.
6. Melding: een uiting van onvrede, doorgegeven aan Stichting TantraWijzer. Meldingen kunnen gaan over TantraWijzer zelf of over aanbieders die zich op de TantraWijzer website presenteren.
7. Klacht: een formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of bejegening. Klachten kunnen gaan over Stichting TantraWijzer zelf of over aanbieders die zich op de TantraWijzer website presenteren.
8. Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

B. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op de website TantraWijzer.nl.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden worden door TantraWijzer uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd.
3. Een aanmelding op de wijze als vermeld in artikel C lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

C. Deelnemen

1. Aanbieders kunnen zich aanmelden voor de TantraWijzer website wanneer ze een onderneming hebben met tantrische activiteiten, minstens een jaar professioneel actief zijn op het gebied van tantra en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.
2. De aanbieder krijgt een eigen pagina op de TantraWijzer website door het invullen van het hele aanmeldformulier.
3. Daarnaast kunnen aanbieders deelnemen aan de TantraCheck op de website, door het beantwoorden van (alle) stellingen. De stellingen worden gelijktijdig met het aanmeldformulier verzonden.
4. De aanbieder ontvangt binnen twee weken na aangegeven te hebben zich aan te willen melden het aanmeldformulier. Zodra het ingevulde formulier retour is en de aanmelding goedgekeurd, ontvangt de aanbieder een factuur. De pagina wordt aangemaakt zodra de betaling is voldaan.
5. Aanbieders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie op hun pagina actueel en kloppend is door wijzigingen zo snel mogelijk door te geven.

D. Tarieven en Betaling

1. Voor de actuele contributietarieven zie het document Tarieven en Betaling.
2. Bij wijziging van tarieven worden aanbieders hiervan op de hoogte gebracht.
3. Betaling van de contributie vindt plaats voor 1 januari van het nieuwe jaar, of voor de eerste dag van de kalendermaand waarop het lidmaatschap ingaat.
4. Stichting TantraWijzer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86364898 en is vrijgesteld van BTW.

E. Verlengen Aanmelding

1. In de maand november krijgen aanbieders een herinnering en uitnodiging om hun aanmelding te verlengen. Wanneer hier niet voor wordt gekozen, of de betaling van de contributie niet ontvangen is voor het begin van het nieuwe jaar, wordt de pagina onzichtbaar gemaakt.
2. Tot 1 februari kan de verschuldigde contributie alsnog worden betaald waarna de pagina weer zichtbaar wordt gemaakt. Wordt de contributie niet betaald, dan wordt de pagina van de website verwijderd.
3. Na uitschrijven van een aanbieder, verwijdering van de website, of het niet op tijd voldoen van de betaling van de contributie, wordt het aanmeldformulier van de aanbieder nog drie maanden bewaard. Na drie maanden wordt het formulier verwijderd en zal de aanbieder bij opnieuw aanmelden een nieuw formulier moeten invullen.
4. Bij afmelding gedurende het jaar, of wanneer een aanbieder tijdelijk onzichtbaar wordt gemaakt op de website (bijv. in geval van een klachtenprocedure) vindt er geen restitutie van het contributiebedrag plaats.
5. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met TantraWijzer te mogen claimen of veronderstellen.

F. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je als bezoeker deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De bezoeker mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TantraWijzer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de schrijvers van de teksten.
2. TantraWijzer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op TantraWijzer onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. TantraWijzer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
4. TantraWijzer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van diensten aangeboden door aanbieders op de TantraWijzer website.
5. TantraWijzer is niet aansprakelijk voor afspraken gemaakt op basis van informatie op de website, of resultaten van de TantraCheck. De resultaten van de TantraCheck zijn niet bedoeld als advies, maar als uitgangspunt voor verder onderzoek.

G. Meldingen en Klachten

1. Heb je een melding of klacht over TantraWijzer dan is het in ons beider belang dat je deze schriftelijk indient via contact@tantrawijzer.nl. We streven ernaar binnen vijf werkdagen een reactie te geven op de schriftelijk ingediende klacht.
2. TantraWijzer streeft ernaar een melding of klacht in gesprek met de melder op te lossen, op een manier die voor beide partijen dienend is.
3. TantraWijzer neemt geen meldingen of klachten over aanbieders in behandeling. Wanneer TantraWijzer een melding of klacht over een aanbieder ontvangt wordt de melder doorverwezen naar een instantie die hem/haar verder kan helpen.
4. Voor hoe TantraWijzer omgaat met meldingen, klachten of aanklachten over aanbieders, zie het document Meldingen en Klachten.

Versie 1.0, 1 Februari 2020